WARUNKI

Przed wzięciem udziału w Color Obstacle Rush należy dokładnie zapoznać się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku osób dorosłych i/lub z warunkami uczestnictwa oraz z formularzem zrzeczenia się praw w przypadku uczestników poniżej 18 roku życia.

Aby móc wziąć udział w wydarzeniu, należy przynieść ze sobą w dniu wydarzenia podpisane warunki uczestnictwa / podpisany formularz zrzeczenia się praw. W przypadku pytań dotyczących tych dokumentów warto skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”.

– Uczestnicy w wieku od 12 do 15 lat mogą przebywać na terenie wydarzeniu tylko i wyłącznie w towarzystwie rodzica, opiekuna prawnego lub innej odpowiedzialnej osoby dorosłej. Rodzic / opiekun musi być zarejestrowany jako uczestnik wydarzenia startujący w tej samej grupie co osoba niepełnoletnia, nad którą sprawuje pieczę. Rodzic / opiekun prawny musi podpisać warunki uczestnictwa oraz formularz zrzeczenia się praw w imieniu osoby niepełnoletniej. Podpis tymczasowego opiekuna na tych dokumentach jest nieważny!

– Uczestnicy w wieku od 16 do 17 lat mogą wziąć udział w wydarzeniu bez opiekuna pod warunkiem, że przedłożą oświadczenie o zrzeczeniu się praw oraz dokument określający warunki uczestnictwa w wydarzeniu podpisane przez rodzica / opiekuna prawnego w imieniu osoby niepełnoletniej. Podpis tymczasowego opiekuna na tych dokumentach jest nieważny! Uczestnicy w wieku od 16 do 17 lat nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu bez podpisanego formularza zrzeczenia się praw.

FORMULARZ ZRZECZENIA SIĘ PRAW ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU COLOR OBSTACLE RUSH DLA NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ.

 

COLOR OBSTACLE RUSH

WARUNKI

Otrzymując zgodę EBHOLD sp. z o.o. („EBHOLD”) na wzięcie udziału w Color Obstacle Rush („Wydarzenie”), zobowiązujesz się przestrzegać poniższych warunków oraz wszelkich instrukcji wydanych przez osoby organizujące bieg podczas tego Wydarzenia.

Ty i inni członkowie Twojej drużyny będziecie tworzyli „Zespół”. Uczestnicy, którzy w dniu Wydarzenia nie mają ukończonych 18 lat, zostaną sklasyfikowani jako „Uczestnicy-Dzieci”.

Akceptujesz obowiązek spełnienia poniższych warunków:

I) Podczas Wydarzenia należy mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem (paszport lub prawo jazdy) w celu identyfikacji.

II) Na Wydarzenie należy przynieść podpisaną kopię niniejszych warunków.

III) Jeśli jesteś Uczestnikiem-Dzieckiem, Twój opiekun prawny („Opiekun Prawny”) musi wcześniej wydrukować i podpisać „Dobrowolne zrzeczenie się praw dotyczących Uczestnika-Dziecka” i przynieść je na Wydarzenie. Formularz zrzeczenia się można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem https://colorobstaclerush.pl/polityka-prywatnosci

IV) Jeśli masz mniej niż 16 lat, przez cały czas trwania Wydarzenia (od samego jego rozpoczęcia) musi Ci towarzyszyć odpowiedzialna osoba dorosła.

Niezastosowanie się do powyższego będzie oznaczało, że nie będziesz mieć prawa uczestniczenia w Wydarzeniu.

W stosownych przypadkach wszelkie odniesienia typu „Ty” lub „Twój” w niniejszych warunkach mają również zastosowanie do Uczestnika-Dziecka,
w imieniu którego podpisuje się Opiekun Prawny.

WYWIAD LEKARSKI I ZASADY OGÓLNE

1. Jeśli pełnisz rolę opiekuna prawnego, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat i posiadasz zdolność prawną do wyrażenia zgody na niniejsze warunki.

2. Jeżeli pełnisz rolę odpowiedzialnej osoby dorosłej i towarzyszysz podczas Wydarzenia jednemu lub większej liczbie Uczestników-Dzieci, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat i posiadasz zdolność prawną do zaakceptowania niniejszych warunków.

3. Potwierdzasz, że Ty i Uczestnik-Dziecko jesteście zdrowi i wystarczająco sprawni (psychicznie i fizycznie), aby wziąć udział w całym Wydarzeniu.

4. Potwierdzasz, że w dniu Wydarzenia Uczestnik-Dziecko ma ukończone co najmniej 12 lat.

5. Zgadzasz się, że gdyby przed Wydarzeniem stan psychiczny lub fizyczny Twój lub Uczestnika-Dziecka pogorszył się w jakikolwiek sposób, co mogłoby wpłynąć na Waszą zdolność do uczestniczenia w Wydarzeniu, musisz niezwłocznie poinformować o tym EBHOLD. W takim przypadku EBHOLD zastrzega sobie prawo do zażądania od Ciebie wycofania się z Wydarzenia bez zwrotu poniesionych kosztów.

6. Potwierdzasz, że ani Ty, ani Uczestnik-Dziecko:

(a) nie odbywacie przepisanej kuracji lekowej;

(b) nie jesteście w ciąży ani nie karmicie piersią;

(c) nie macie urazów typu złamanie kości, poważne naciągnięcie lub nadwyrężenie mięśni; lub

(d) nie dotyczą Was (ani nigdy wcześniej nie dotyczyły) żadne medyczne, fizyczne lub psychiczne ograniczenia lub stany, które mogłyby mieć wpływ na uczestnictwo Twoje/Uczestnika-Dziecka w Wydarzeniu, w tym między innymi: problemy z sercem; (i) cukrzyca; (ii) astma; (iii) problemy z plecami lub szyją; (iv) padaczka; (v) alergie lub dolegliwości skórne; (vi) migreny; (vii) padaczka światłoczuła; i (viii) fobie i/lub ataki paniki.

7. Jeśli którakolwiek z wymienionych powyżej okoliczności dotyczy Ciebie/Uczestnika-Dziecka, musisz poinformować o tym EBHOLD i uzyskać pisemną zgodę lekarza na udział w Wydarzeniu, zgodnie z wymaganiami EBHOLD.

8. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że EBHOLD używa podczas niektórych swoich Wydarzeń oświetlenia stroboskopowego, i Ty/Uczestnik-Dziecko niniejszym przyjmujecie na siebie ryzyko związane z użyciem tego typu oświetlenia. Zdecydowanie zaleca się, aby osoby cierpiące na padaczkę nie brały udziału w żadnym Wydarzeniu.

9. Jeśli waga Twojego ciała przekracza 100 kg, musisz poinformować o tym EBHOLD i przyjąć do wiadomości, że może być wymagane od Ciebie omijanie niektórych przeszkód na trasie Wydarzenia.

10. Wyrażasz zgodę (we własnym imieniu i/lub w imieniu Uczestnika-Dziecka, jeśli ma to zastosowanie) na ewentualne udzielenie Ci pierwszej pomocy (lekarskiej lub szpitalnej), podanie leków, poddanie leczeniu lub zabiegom szpitalnym, lub chirurgicznym, które wykwalifikowany personel medyczny uzna za wskazane lub konieczne w przypadku kontuzji, wypadku lub choroby zaistniałej podczas udziału Twojego/Uczestnika-Dziecka
w Wydarzeniu.

11. Nie wolno Ci uczestniczyć w Wydarzeniu, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

12. Zdecydowanie zaleca się, abyście Ty i Uczestnik-Dziecko przygotowali się wcześniej na wyzwania czekające Was podczas Wydarzenia. Jeśli Ty
i Uczestnik-Dziecko nie trenowaliście przed Wydarzeniem lub nie ćwiczyliście fizycznie przez jakiś czas, powinniście skonsultować się z lekarzem.

13. Potwierdzasz, że przez cały czas trwania Wydarzenia będziesz przestrzegać instrukcji wydanych przez pracowników EBHOLD i że nie będziesz działać w żaden sposób, który mógłby narazić uczestników lub pracowników EBHOLD na ryzyko czy też uszkodzić sprzęt/przeszkody na trasie Wydarzenia.

FOTOGRAFOWANIE/NAGRYWANIE

14. Zezwalasz nam na robienie zdjęć i/lub filmowanie, i/lub nagrywanie cyfrowe Ciebie (i/lub Uczestnika-Dziecka, jeśli dotyczy), oraz nagrywanie głosu Twojego/Uczestnika-Dziecka podczas Wydarzenia. Ponadto udzielasz nam prawa do powielania, edycji, przycinania, retuszowania, wykorzystywania, wystawiania, wyświetlania, nadawania i rozpowszechniania obrazów i nagrań utworzonych na całym świecie we wszystkich mediach, w celach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych, i zrzekasz się wszelkich praw do wglądu do ostatecznych obrazów i nagrań przed ich użyciem, a także wszelkich praw, roszczeń lub chęci dotyczących kontrolowania wykorzystania takich obrazów i nagrań, lub dotyczących żądania od nas odszkodowania za takie wykorzystanie lub publikację.

15. Jeśli jesteś opiekunem prawnym i zauważysz zdjęcie/zdjęcia Uczestnika-Dziecka pozostającego pod Twoją opieką na naszej stronie internetowej lub w innych materiałach promocyjnych, które chcesz usunąć, możesz zwrócić się do nas o usunięcie takich zdjęć za pośrednictwem naszej strony internetowej (https://colorobstaclerush.pl/contact-us/), podając szczegóły zdjęć, o których mowa, oraz link do strony internetowej zawierającej przedmiotowe zdjęcia. Po otrzymaniu Twojej prośby dołożymy wszelkich starań, aby usunąć takie zdjęcia z naszej witryny i materiałów promocyjnych.

UCZESTNICY-DZIECI

16. Jeśli jesteś opiekunem prawnym Uczestnika-Dziecka, niniejszym wyrażasz pełną zgodę na jego udział w Wydarzeniu na wymienionych tu warunkach i zgadzasz się podpisać Dobrowolne zrzeczenie się praw dotyczących Uczestnika-Dziecka i dopilnować dostarczenia tego zrzeczenia na Wydarzenie. Elektroniczną kopię Zrzeczenia prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez osobę, która dokonała rezerwacji.

17. Każdemu Uczestnikowi-Dziecku w wieku poniżej 16 lat przez cały czas trwania Wydarzenia (od samego rozpoczęcia) musi towarzyszyć odpowiedzialna osoba dorosła. Każda odpowiedzialna osoba dorosła może towarzyszyć na trasie maksymalnie pięciorgu dzieciom.

ZRZECZENIE SIĘ I ODSZKODOWANIE

18. Przyjmujesz na siebie całe ryzyko związane z uczestnictwem (lub udziałem Uczestnika-Dziecka) w Wydarzeniu, w tym między innymi dotyczące wypadków, poślizgnięć, upadków, zaniedbań innych uczestników lub wystąpienia złych warunków pogodowych, i niniejszym potwierdzasz, że rozumiesz, iż uczestnictwo niesie ze sobą potencjalne niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.

19. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za stan, konserwację i bezpieczne przechowywanie wszelkich rzeczy osobistych i/lub sprzętu, które przynosisz i/lub których możesz używać podczas Wydarzenia, w tym między innymi telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych oraz wszelkiego mienia pozostawionego przez dowolnego uczestnika w przechowywalni lub szatni obsługiwanej przez EBHOLD.

20. Potwierdzasz, że Ty i Uczestnik-Dziecko bierzecie udział w Wydarzeniu na własne ryzyko i że niniejszym bezterminowo zwalniacie EBHOLD, jego właścicieli, spółki zależne, stowarzyszone, administratorów, doradców medycznych, agencje promocyjne, sponsorów i właścicieli obiektów wraz
z każdym z ich członków, dyrektorów, agentów, urzędników, konsultantów, wykonawców i przedstawicieli (łącznie „Zwolnione Strony”) od wszelkich roszczeń i zobowiązań (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo) związanych z Twoją i Uczestnika-Dziecka obecnością lub udziałem
w Wydarzeniu, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem EBHOLD.

21. EBHOLD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub następcze straty lub szkody, utratę zysków, nieuzyskanie przewidywanych oszczędności lub poniesione bez korzyści wydatki wynikające z Twojego lub Uczestnika-Dziecka udziału w Wydarzeniu.

22. Zgadzasz się zabezpieczyć i nie obciążać Zwolnionych Stron z tytułu jakichkolwiek strat, szkód, kosztów, wydatków i żądań wynikających
z wszelkiego rodzaju roszczeń lub sporów wniesionych przeciwko nim przez:

(a) Ciebie lub w imieniu Twoim/Uczestnika-Dziecka i/lub związanych z Tobą osób; lub

(b) jakiekolwiek osoby trzecie, w wyniku działań Twoich/Uczestnika-Dziecka podczas trwania Wydarzenia.

OCHRONA DANYCH

23. EBHOLD komunikuje się z Uczestnikami głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej. EBHOLD będzie przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe (i udostępniać je swoim partnerom Wydarzenia) w celu organizacji, realizacji i administrowania Imprezy zgodnie ze swoją Polityką prywatności, której kopię można znaleźć na stronie internetowej EBHOLD: Polityka Prywatności.

24. Informacje na temat Twojego stanu zdrowia będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia Ci pomocy medycznej podczas trwania Wydarzenia.

FORMUŁA I ANULOWANIE WYDARZENIA

25. Firma EBHOLD zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian dotyczących formuły Wydarzenia, które sama uzna za konieczne (w tym między innymi zmiany odległości, formuły, tematyki oraz liczby i/lub rodzaju przeszkód) i nie jest zobowiązana do oferowania jakichkolwiek zwrotów.

26. EBHOLD zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu Wydarzenia według własnego uznania w nagłych przypadkach (określonych poniżej) i nie jest zobowiązana do oferowania zwrotu pieniędzy.

27. W rozumieniu niniejszych warunków „nagły przypadek” oznacza każde zdarzenie pozostające poza kontrolą EBHOLD, w tym między innymi niesprzyjające warunki atmosferyczne, trzęsienie ziemi, powódź, akty terroryzmu, wojnę domową, skażenie jądrowe (chemiczne lub biologiczne), wszelkie przepisy lub działania podjęte przez rząd lub władze publiczne, epidemię lub pandemię, pożar, groźbę strajku lub faktyczny strajk, trudności
w pracy lub wstrzymanie pracy, powstanie, wojnę, zagrożenie bezpieczeństwa publicznego lub nieuniknione wypadki.

28. Firma EBHOLD i personel Wydarzenia zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestników z Wydarzenia według własnego uznania, jeśli takie działanie będzie konieczne z uwagi na bezpieczeństwo lub zapewnienie właściwego udziału w Wydarzeniu innym uczestnikom, lub z jakiegokolwiek innego uzasadnionego powodu.

PRZEKAZANIE BILETU

29. Przed rozpoczęciem Wydarzenia masz prawo do wymiany, sprzedaży lub przekazania swojego biletu na Wydarzenie innej osobie za pośrednictwem profilu „Rush” osoby, która dokonała rezerwacji.

30. Wyrażasz zgodę na to, że (poza platformą „Rush”) nie będziesz cedować, przekazywać ani w jakikolwiek inny sposób rozporządzać swoim prawem do udziału w Wydarzeniu.

REKLAMACJE

31. W przypadku jakiegokolwiek niezadowolenia z usług świadczonych przez firmę EBHOLD, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej colorobstaclerush.pl/contact-us. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z naszą procedurą reklamacyjną.

ZARYS OGÓLNY

32. Zgadzasz się, że niniejsze warunki zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia zawarte między Tobą a EBHOLD, dotyczące praw przyznanych w niniejszym dokumencie, i że nie mogą one być modyfikowane, o ile nie zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez obie strony.

33. Każde z postanowień niniejszego regulaminu jest rozdzielne. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków (lub jego część) zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, lub byłoby ważne, wiążące i wykonalne, gdyby jakikolwiek przepis został usunięty lub zmieniony, wówczas postanowienie to będzie obowiązywać z minimalnymi modyfikacjami koniecznymi do nadania mu wiążącej mocy prawnej
i wykonalności, zaś pozostałe zachowują pełną moc i skuteczność.

34. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich roszczeń, sporów lub kwestii spornych, które mogą wyniknąć z niniejszych warunków lub w związku z nimi.

 

Podpis: ……………………………………………… Data: ……………………….

Imię i nazwisko uczestnika (czytelnie):

Imię___________________

Nazwisko ___________________

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU DLA OSÓB DOROSŁYCH MOŻNA POBRAĆ TUTAJ.